Hội Điều dưỡng

  1. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2018-2020

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

 Năm sinh

Chức vụ Hội Điều Dưỡng

Nam

Nữ

1

Trần Thị Tiến

 Phòng Điều Dưỡng

 

1988

Chi hội trưởng

2

Nguyễn Thị Điểm

Khoa Ngoại - TH

 

1987

Chi hội phó

3

Bùi Đăng Sơn

 Khoa HSCCTC&CĐ

1984

 

Ủy viên BCH

4

Đinh Thị Hường

Khoa Xét nghiệm

 

1989

Ủy viên BCH

5

Dương Thị Kim Oanh

Khoa YHCT-PHCN

 

1984

Ủy viên BCH

6

Hoàng Thị Đoài

Khoa KSNK

 

1981

Ủy viên BCH

7

Nguyễn Hồng Tuấn

Khoa CĐHA - TDCN

1988

 

Ủy viên BCH

8

Nguyễn Thị Nghĩa

Khoa Nội - Nhi

 

1988

Ủy viên BCH

9

Trương Thị Như Quỳnh

Khoa KCB Yêu cầu

 

1985

Ủy viên BCH

10

Hà Thị Nhìn

Khoa Nhi

 

1981

Ủy viên BCH

11

Nguyễn Tiến Thành

Khoa GMHS

1987

 

Ủy viên BCH

12

Trần Thị Hậu

Khoa Khám Bệnh

 

1984

Ủy viên BCH

13

Nguyễn Thị Vân Anh

Khoa CSSKSS

 

1985

Ủy viên BCH

 

Chi hội Điều dưỡng Trung tâm Y tế Huyện Thanh Sơn hiện  có 150 hội viên. Việc thành lập Chi hội Điều dưỡng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong hoạt động điều dưỡng của Bệnh viện. Lực lượng điều dưỡng, hộ sinh, kĩ thuật viên chiếm số lượng đông đảo cán bộ viên chức trong toàn Bệnh viện, là người tiếp xúc với người bệnh đầu tiên khi họ vào viện và cuối cùng khi người bệnh ra viện. Vì thế, mỗi hội viên xác định phải phát huy vai trò độc lập, chủ động và phối hợp với các bác sĩ trong chăm sóc và phục vụ người bệnh.
 

.
BCH Chi hội điều dưỡng TTYT huyện Thanh Sơn nhiệm kỳ 2018-2020.
  1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Nhiệm vụ của Hội:

Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật kiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biến kinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ điều dưỡng, tham quan học tập trong và ngoài nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, giađình và cộng đồng.

Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế về các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡng Việt Nam. Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các vấn đề liên quan đến ngành điều dưỡng và chính sách y tế khi có yêu cầu. 

Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật để học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuẩn mực chăm sóc, phát triển dịch vụ điều dưỡng nhằm đưa chuyên ngành điều dưỡng Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và thế giới.        

Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Quyền hạn của Hội:     

Đại diện cho các tổ chức thành viên và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của Hội Điều dưỡng Việt Nam.

Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp các hoạt động dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo qui định của pháp luật.
Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề, hội nghị, hội thảo để phổ biến kiến thức, chế độ chính sách liên quan đến nghề nghiệp cho hội viên. ngoài nước để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực điều dưỡng theo qui định của pháp luật.    Bảo trợ cho hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực điều dưỡng khi có yêu cầu.   

Được phép xuất bản sách, tài liệu, tạp chí của hội theo qui định của pháp luật.

Được gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của hội theo qui định của pháp luật.

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

Được thành lập văn phòng đại diện và các tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc hội theo qui định của pháp luật.

Được gia nhập các tổ chức xã hội trong nước, các Hội Điều dưỡng khu vực và thế giới theo qui định của pháp luật.

Khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hội viên có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và công tác phát triển hội.

Xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân hội viên vi phạm Điều lệ Hội.

Một số hoạt động nổi bật

Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám đốc TTYT cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể hội viên. Chi hội Điều dưỡng luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra như: Thực hiện tốt phong trào thi đua do Trung ương Hội Điều dưỡng Việt Nam phát động như phong trào "Đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Triển khai, thực hiện tốt quy trình chuyên môn, về chăm sóc người bệnh toàn diện; Thực hiện công khai thuốc cho người bệnh, duy trì công tác đi buồng của điều dưỡng trưởng khoa; Tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh/ người nhà người bệnh;

Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Công tác chăm sóc sức khoẻ của người bệnh được chú trọng với mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm” theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, các hội viên còn nỗ lực tham gia công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
 

.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn tiếp tục củng cố và xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu câu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”. Tiếp tục thực hiện phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Thực hiện tốt quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam.