Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT- HIV/AIDS

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Phan Thị Mai Liên

 

+ Điện thoại: 0982.411.582

+ Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

Tổng số cán bộ: 09

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

.
Tập thể khoa KSBT-HIV/AIDS- TTYT huyện Thanh Sơn.

1. Giám sát và quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; Tiếp nhận lập hồ xơ bệnh án điều trị tất cả các bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế.

2. Điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn;

3. Triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trong công tác quản lý điều trị HIV/AIDS;

4. Quản lý các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;

5. Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;

6. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng; phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn;

7. Định kỳ báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

9. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

10. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.