Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

.

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

I. TỔ CHỨC CÁN BỘ:

Phụ trách khoa: Vũ Thị Ngọc Hà

772c560a284fd5118c5e

+ SĐT: 0977 491 135
Trình độ:
Bác sỹ chuyên khoa I - YTCC

– Tổng số cán bộ: 05

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng (ban) Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3. Tham mưu việc thực hiện quy chế về kiểm soát nhiễm khuẩn của đơn vị.

4. Kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

5. Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn đơn vị. Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn đơn vị. Bảo đảm vệ sinh đơn vị sạch đẹp.

6. Giám sát mọi thành viên trong đơn vị thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, tiệt khuẩn, vệ sinh khoa phòng.

7. Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Trang bị đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất để thực hiện nhiệm vụ.

8. Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

9. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh và khách hàng thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

10. Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

11. Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

12. Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc và nhân viên y tế.

13. Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

14. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất.

15. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

16. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.