Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ

PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIỆP VỤ

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Trưởng phòng : BS. Nguyễn Hữu Hoàng
 

.
Bs. Nguyễn Hữu Hoàng.

+ Điện thoại: 0388.385.858

+ Trình độ: Bác sĩ dự phòng

Tổng số cán bộ: 07

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 

.
Tập thể Phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm; kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo tại chỗ cho các thành viên trong đơn vị và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học sinh, sinh viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị.

5. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong đơn vị, giữa đơn vị với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm.

6. Đầu mối phối hợp chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của đơn vị và quy định của Nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác thường trực toàn đơn vị.

10. Xây dựng quy hoạch, đề án phát triển Trung tâm, dich vụ kỹ thuật của đơn vị để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh, báo cáo Ban Giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức triển khai thực hiện.

13. Căn cứ kế hoạch chung của đơn vị lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa trang thiết bị, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, theo kế hoạch được duyệt.

14. Tổ chức thực hiện truyền thông GDSK; quản lý tổ công nghệ thông tin, quản lý phần mềm mạng nội bộ trang website. Quản lý, dự trù, cung ứng, bảo dưỡng khắc phục sự cố máy in, máy tính điều phối đảm bảo công tác hoạt động chuyên môn; Triển khai truyền thông GDSK bằng nhiều hình thức như: truyền thông trên loa đài của đơn vị, websitse, tờ rơi,băng rôn, áp phích... Báo cáo hoạt động công tác truyền thông GDSK.

15. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

16. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Trang thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc.

17. Thực hiện tham mưu công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, tư vấn công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã, thị trấn.

18. Là phòng chức năng Trưởng phòng được Ban Giám đốc ủy quyền giao nhiệm vụ khi có công việc cần thiết của cơ quan đơn vị cần giải quyết do Giám đốc quyết định.

19. Tham mưu công tác đánh giá, kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia; sơ kết, tổng kết hoạt động y tế xã, thị trấn trên địa bàn.

20. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.