Phòng quản lý chất lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
- Trưởng phòng: Nguyễn Quang Hưng
 

.

+ Điện thoại: 0988.205.887

+ Trình độ: BSCKI.

+ Tổng số cán bộ: 08

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 

1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng tại TTYT để trình Giám đốc phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng, TYT giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng TTYT. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của TTYT tiến hành đo lường chỉ số chất lượng TTYT.

6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của TTYT dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

9. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

10. Chủ trì tham mưu triển khai xây dựng TTYT Xanh – Sạch – Đẹp.

11. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.