Ban giám đốc

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

I.GIÁM ĐỐC
 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

 

.

- Ngày sinh: 08/08/1968

- Trình độ Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm Y tế.

II. PHÓ GIÁM ĐỐC
 
  NGUYỄN THỊ LÝ

- Ngày sinh: 28/08/1967

- Trình độ Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế.

III. PHÓ GIÁM ĐỐC
VŨ ĐỨC TÙNG
 
 

- Ngày sinh: 01/08/1972

- Trình độ Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế.

IV. PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 NGUYỄN VĂN BÚT

 

.
Phó giám đốc. BSCKI. Nguyễn Văn Bút.

- Ngày sinh: 17/05/1965

- Trình độ Chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế.