Khoa Chẩn đoán hình ảnh - TDCN

KHOA CĐHA-TDCN

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: BS Đinh Đại Lâm
 

.
BSCKI. Đinh Đại Lâm

+ Điện thoại: 0913.315.848

+ Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

Tổng số cán bộ: 16

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

.
Tập thể khkoa CĐHA-TDCN - TTYt huyện Thanh Sơn.

1.Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác Khoa chẩn đoán hình ảnh-TDCN.

2.Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

3.Thực hiện kỹ thuật chiếu, Chụp X-Quang, siêu âm, nội soi,.. và duyệt kết quả chẩn đoán của các Bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

4.Đôn đúc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng ngày trong khoa theo quy định.

5.Có trách nhiệm phối hợp với các Khoa Lâm Sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

6.Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh theo danh mục đã được Sở Y tế phê duyệt

 

 

,