Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế

KHOA DƯỢC – THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Trần Thị Oanh
 

.
DSCKI. Trần Thị Oanh

+ Điện thoại: 0988.435.828

+ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I

Tổng số cán bộ: 10

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA
 

.
Tập thể khoa Dược- TTBVTYT- TTYT huyện Thanh Sơn.

1. Lập kế hoạch, cung cấp và bảo đảm số lượng, chất lượng thuốc thông thường và thuốc chuyên khoa, hóa chất, vật dụng y tế tiêu hao: bông, băng, cồn, gạc cho điều trị nội trú và ngoại trú, đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý. Thực hiện công tác kiểm kê và bảo quản kho.

2. Pha chế một số thuốc dùng trong đơn vị.

3. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn Trung tâm.

4. Tham gia quản lý kinh phí thuốc. Thực hiện công tác kế toán dược.

5. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa trang thiết bị, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, theo kế hoạch được duyệt.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – Trang thiết bị y tế trong đơn vị, trình Giám đốc.

8. Hướng dẫn thực hành của các trường y dược. Quản lý các nguyên tắc thực hành trong lĩnh vực dược.

9. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn về công tác Dược.

10. Cấp phát thuốc theo toa. Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược.

11. Tham gia đào tạo, nghiên 7cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.

12. Tổ chức nhập xuất lưu kho, báo quản vắc xin theo dây chuyền lạnh tại khoa theo quy định.

13. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.