Khoa Khám bệnh

KHOA KHÁM BỆNH

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thu Hương
 

.
BSCKI. Nguyễn Thị Thu Hương

+ Điện thoại: 0946.635.854

+ Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa I.

Tổng số cán bộ: 30

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

.
Tập thể khao Khám bệnh- TTYT huyện Thanh Sơn.
  1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám.
  2. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Chỉ định điều trị thích hợp sau khi thăm khám xác định mức độ bệnh, kê đơn thuốc về nhà điều trị và theo dõi ở tuyến y tế cơ sở hoặc hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú. Lập hồ sơ bệnh án vào viện điều trị.

 

  1. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

 

  1. Làm báo cáo hàng ngày, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và báo cáo đột xuất. Bảo quản hồ sơ khám bệnh, điều trị ngoại trú theo chuyên khoa.

 

  1. Thực hiện làm thủ thuật và ghi sổ thủ thuật chuyên khoa theo mẫu quy định làm thủ thuật chuyên khoa

 

  1. Phối hợp quản lí, điều trị bệnh không lây nhiễm trên địa bàn huyện

 

  1. Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết

 

     8. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.